ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Драга децо, поштовани родитељи, уважене колеге, с обзиром на нови допис Минстарства просвете  науке и технолошког развоја, којим се ближе уређује рад школе до краја првог полугодишта текуће школске 2020/2021. године, а све у циљу борбе у сузбијању ширења вируса Ковид-19, Управа школе саопштава следеће:

Промена календара рада – зимски распуст

 

Прво полугодиште школске 2020/2021. године се завршава 18. децембра 2020. године. Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године, друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Рад школе до краја првог полугодишта

  1. Ученици млађих разреда (од 1. до 4.): ученици млађих разреда у матичној школи и свим издвојеним одељењима наше школе, продужени боравак као и посебно одељење за ученике млађих разреда  настављају са извођењем наставе као до сада, у непосредном облику (настава у школи) са трајањем часа од 30 минута. У матичној школи рад се одвија кроз две смене и клизни распоред звона. Сва издвојена одељења раде у једној смени (одељења мања од 15 ученика).

 

Оцењивање ученика извршити у складу са прописима о оцењивању. Неопходно је ревидирати распоред предстојећих писмених задатака и писмених провера у циљу реализације истих и ускладити са новим календаром школске године (крај полугодишта 18. децембра). Распоредом може да се планира највише једна провера у току дана, односно две у наставној недељи.

 

Оперативне планове за месец децембар прилагодити новом календару рада (крај првог полугодишта 18. децембра).

 

Ученике који из оправданих ралога нису у школи (позитивни на Ковид-19, самоизолација итд) упутити на праћење наставе на један од следећих начина: онлајн настава путем Гугл учионице, праћење наставе преко РТС Планете, друштвене групе (Viber, WhatsApp).

При избору алата за онлајн наставу приоритет дати виртуелној Гугл учионици.

 

  1. Ученици старијих разреда (од 5. до 8.): сви ученици виших разреда у матичној школи, као и у издвојеним одељењима у Плешу, Плочи и Ратају, посебно одељење за ученике старијих разреда у матичној школи наставу слушају на онлајн начин од куће (настава на даљину) без изузетака. Реализацију наставе на даљину изводити складу са Посебним планом наставе за случај ванредног стања, епидемије, ратног стања (који је и до сада био у примени). У организовању наставе на даљину потребно је водити рачуна о следећим елементима:

 

Канали комуникације: С обзиром да су сви запослени прошли обуку за Гугл учионицу, приоритет у избору начина комуникације дати овој платформи. Уколико материјално-технички услови запосленог/ученика нису довољни за  употребу платформе за учење, наставу организовати преко једне од мрежа (Viber, WhatsApp итд.). На крају, уколико и за ово не постоје услови за употребу, комуникацију за учеником обавити путем телефона, остављати материјал за ученике у штампаном облику у просторијама школе на преузимање од стране родитеља/ученика, где такође инсистирати на повратној информацији од стране ученика.

Оперативни планови, ИОП програм: Сви наставници су дужни да своје оперативне планове за месец децембар прилагоде новом календару рада (крај првог полугодишта 18. децембар), при чему користе исте обрасце за планове као и до сада. У напомену истих  нагласити на који начин комуникације се одвија онлајн настава (Гугл учионица, вибер итд.)

Наставници који раде са ученицима по ИОП1 или ИОП2 програму дужни су да остваре одређени вид комуникације, прилагођен њиховим потребама (платформа, друштвена мрежа, телефон или штампани материјал).

 

Остваривање наставе: Сваки наставник онлајн наставу у одељењу изводи према постојећем распореду часова за то одељење обраћајући се сада целом одељењу при чему дужина трајања часа и даље остаје 30 минута. Наставник је дужан да се придржава предвиђеног распореда и термина за његов час. Поред реализације основне наставе, у случају потребе, наставник може одржати и допунску/додатну наставу на онлајн начин обраћајући се групи ученика или индивидуално. Наставници енглеског језика, с обзиром да део свог радног времена реализују у млађим разредима на непосредан начин у школи, могу своје часове у вишим разредима да реализују у нешто измењеним терминима у односу на распоред часова, уколико је то неопходно (уз обавезу да се о томе благовремено обавесте ученици).

Приликом уписивања часова у есдневник  нагласити у напомену који је облик комуникације и канал комуникације са ученицима(посредни, непосредни, Гугл учионица, вибер итд). У евиденцији, приликом уписивања часа, обавезно унети ученике који нису присуствовали часу у настави на даљину.

Обавеза је сваког наставника да материјал за домаће задатке, огледе, тестове, вежбе итд постави искључиво радним данима у периоду од 730 до 1930 часова. Уколико се ради о провери знања на један од дигиталних начина, наставник је такође дужан да исту благовремено најави минимум 2 дана раније као и градиво које треба очекивати на провери.

Наставник треба имати у виду и ученике који нису у могућности да себи приуште одговарајућу дигиталну опрему, те због њих прилагодити своје захтеве у усвајању наставног материјала, начин комуникације итд.

Пожељно је остварити повратну комуникацију са ученицима преко дигиталних алата (радионице, форуми) чиме стичете пуно информација за формативну и сумативну оцену ученика.

 

Оцењивање ученика: Наставници прате и вреднују рад ученика у току наставе на даљину, тј. дају формативне и сумативне оцене. Приликом оцењивања треба вредновати оне садржаје који су кључни за остварење исхода предмета.

Наставник самостално одлучује о могућности  реализације писменог задатка на онлајн начин уз примену дигиталних алата. У том случају, наставник је дужан да ревидира распоред реализације писмених задатака у дневнику најкасније до 1. децембра. Водити рачуна да у току дана ученик може имати једну проверу, односно две у току седмице. Писмени задатак најавити ученицима најкасније пет дана пре провере.Уколико није изводљиво реализовати писмени задатак у првом полугодишту, исти се одлаже за друго полугодиште.

Уколико ученик нема довољан број оцена из оправданих разлога (болест, позитиван на Ковид-19 итд) може остати неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају 1. полугодишта.

Закључна оцена треба да обухвати оцене које су ученици добили завреме наставе у школи, као и оне које су добили путем наставе на даљину. Закључна оцена треба да буде јавна и образложена. У изузетним ситуацијама, ако ученик није задовољан предложеном закључном оценом, он може да одговара у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера безбедности.

 

Управа школе и стручни сарадници прате реализацију наставе на даљину и врше педагошко-   инструктивни надзор у оквиру виртуелних учионица.

 

 

 

 

                                                                                                          Директор школе:

                                                                                                           Бојан Милетаковић, проф.