Правилници

Правилници

Правилник о дисциплинкој и материјалној одговорности ученика ОШ „Аца Алексић“ 

Правилник о допуни правилника о употреби мобилног телефона у школи

ПРАВИЛНИК о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о избору уџбеника

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система

Допуна правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ „Аца Алексић“

Правилник о употреби мобилних телефона у школи

Правилник о изменама и допунама правилника о правилима понашања

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду школског одбора

Правилник о заштити података о личности

Правилник о условима за остваривање права на превоз

Одлука о реду вожње и аутобуским стајалиштима

Правилник о допуни Правилника о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла

Правилник о регулисању етике и личног интегритета

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи